عرضه ماهی کفال تازه

آیا می دانید یک ماهی کفال تازه دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ عرضه انواع ماهی کفال تازه از کدام سایت صورت می گیرد؟ ماهی کفال در کدام بخش از ایران بیش ترین رشد را دارد؟
ماهی کفال از گونه ماهیان دریایی شمال بوده که در بازار کشور به صورت عمده و جزئی خرید و فروش می شود. ماهی هوکی همچنین می توان گفت که این ماهی در انواع تازه و منجمد شده به بازار عرضه می گردد ولی بیش ترین فروش در شمال کشور مربوط به نوع تازه بوده است.

ماهی کفال تازه دارای چشمانی درخشان بوده و از دهانی بسته برخوردار است. همچنین یک ماهی  ماهی سفید تازه دارای فلس های محکم بوده که به سختی از بدن جدا می شود.