عرضه انواع ماهی کفال زنده

از ماهی های ناحیه گرمسیر که در بخش های مختلفی از ایران پراکنش داده شده اند، ماهی کفال بوده و این ماهی در انواع زنده و صید شده از سایت های ایران عرضه می گردد.

کفال ماهیان نیز از چندین گونه متفاوت تشکیل شده اند و این ماهی ها در آب های گرمسیر و معتدل یافت می شوند و دارای زندگی گروهی بوده اند. ماهی کفال و ماهی تن از تخم پلاژیک تشکیل شده است و بیش ترین زیستگاه این ماهی در آب های شیرین بوده است.

عرضه انواع ماهی کفال زنده و ماهی مرکب از سایت ایران فیشرمن انجام می شود و شما می توانید از این سایت بهترین ماهی کفال را به صورت عمده و اینترنتی خریداری کنید.