در محصول آب هویج که محتوای کاروتن بسیار کمتری نسبت

ذخیره سازی هویج در دمای پایین (تپه جدید بانزل) محتوای TSS را بهتر از هویج ذخیره شده در دمای اتاق حفظ کرد و در اکثر ژنوتیپ ها، pH کمی اسیدی بود که در پوره هویج توسط عباس و خودی مشاهده شد و ارقا میانگین pH هویج را بین 4.9 تا 5.2 گزارش کردند در واقع، با توجه به Anonyme (99)، pH برخی از هویج ممکن است با ویژگی های واریته متفاوت باشد.

در این مطالعه بتاکاروتن مقادیر مربای هویج یک کیلو بیشتری را در هویج برش خورده تازه نسبت به محصولات هویج نشان داد زیرا هویج با سایر مواد بی رنگ یا کاروتن کمتر مخلوط شده بود.

ویتامین C موجود در آب مخلوط هویج و پرتقال همچنین ممکن است محتوای بتاکاروتن را کاهش دهد همانطور که با دخالت ویتامین C در آب آناناس مخلوط با پرتقال و هویج مشاهده شد که به کاهش بتاکاروتن در طول نگهداری به مدت 2 ماه نسبت داده شد.

مربا هویج

این امر به ویژه در محصول آب هویج که محتوای مبل طوسی کرم بسیار کمتری نسبت به سایر محصولات داشت، مورد توجه قرار گرفت. محتوای معدنی کم محصول آب هویج نیز احتمالاً به مخلوط آن با مواد معدنی کم نسبت داده می شود.

این افزایش قابل توجه مربای هویج با Sant’Ana و همکارانش مطابقت دارد.

که در آن نویسندگان بالاترین ماگ بتاکاروتن را پس از جوشاندن هویج برای تهیه غذا به جای هر روش پخت دیگری گزارش کردند و در این زمینه، جوشاندن هویج احتمالاً بتاکاروتن موجود در مربای هویج را بهبود بخشیده است.

 • منابع:
  1. Development of Carrot Nutraceutical Products as an Alternative Supplement
 • تبلیغات:
  1. حمله مورچه ها به پنجره پی وی سی خانه ایی در شمال!
  2. روش هایی که حتی در هنگام خواب می توانید پولدار شوید
  3. افرادی که زیاد چای سبز می نوشند ممکن است عوارض جانبی داشته باشند
  4. دارچین در تعیین جنسیت کودکانتان تاثیر گذار است